Board Members

2019-2020 CASTP Board of Directors

President 会长:
 • Jing He 何静

Vice Presidents 副会长:
 • Jesse Chen 陈成
 • Jialing Wang 王嘉玲
 • Xing Chen 陈星
 • Haining Zhao 赵海宁
Directors 成员:
 • Bin Huang 黄彬
 • Fu Tien Liao 廖福田
 • Yang Tan 谭洋
 • Pengfei Zhan 詹鹏飞
 • Yuejun Zhao 赵月军
 • Min Sun 孙旻
 • Frang Wang 王守强
 • Sunny Ouyang

Chair of the Board of the Governors 理事长:

 • 程鹏 Peng Cheng
Governors 理事会成员:
 • 焦德泉 Dave Jiao

 • 李晓明 Xiaoming Li

 • 丁海峰 Haifeng Ding

 • 张拥军 Yongjun Zhang

 • 孙建光 Jianguang Sun

 • 邵寒霜 Hanshuang Shao

 • Susan Chang 张秋萍 

 • Jesse Chen 陈成

 • Jing He 何静

 • Jialing Wang 王嘉陵

Main Contact for the Board of Directors:  castp.communications@gmail.com